Fotografin
1 -Gammalt foto över Sandön. Ebeneserkyrkan skymtar högt uppe i skogen på öns mitt
2 - Exteriör visande kyrkan före tillbyggnad
3 - Entréfasaden
4 - Efter tillbyggnad 1924
5 - Ebeneserkyrkan, Sandö
6 - Ebeneserkyrkan, Sandö
7 - Fred Nilsson med byggnadsrester som kan härstamma från den rivna Ebeneserkyrkan.
8 - En grundsten från Ebeneserkyrkan?

Karta

Ebeneser Missionskyrka

Läge
Kramfors kommun, Nora socken, Sandön. Exakta läget är oklart, men kyrkan har legat nära krönet av berget söder om vägen över ön. Fastighetsbeteckning: Sandö 2:5.

Byggnadens historia
Sandö Brödraförsamling bildades 1882 av 13 medlemmar. 1888 anslöt sig församlingen til SMF. Beträffande Missionskyrkans historia ger skriften från 100-årsjubiléet 1982 en god bild:

"Det var hos glasblåsare C F Tejler som Sandöförsamlingen höll sina första sammankomster innan man hade någon egen lokal att samlas i. Man höll tillfälligt också möten i en skolsal under en tid då man kunde disponera folkskolan, innan den stängdes av lärare ch präst. I takt med församlingens ökande antal medlemmar blev man trångbodd och behövde ett gemensamt andligt hem. Församlingen framställde vörsamt hos disponenten på Sandö Glasbruk, G Lewrens, om upplåtande av tomtmark för uppförande av ett Guds hus. Genom disponentens försorg beslutade bolagsstämman den 12 maj 1886 att tillställa församlingen nyttjanderätten på tomtmark där man kunde förverkliga sina byggplaner. En nyttjanderätt som skulle gälla så länge som kristlig verksamhet förekom på ön. Man framställde vördsamt erkännandets tack och förståelse för församlingens situation. Disponenten S Grapengriesser på Sandö Sågverksbolag hade samma fina förståelse att hjälpa, och han kunde genom att låta församlingen inköpa virke för priser långt under marknadsläge hjälpa församlingen till att våga utmaningen av en byggnation. I juli månad kunde man sätta igång med byggandet av det som skulle bli det älskade "Ebeneser" på Sandön. Den 19/9 -86 var bygget så färdigt att man kunde hålla sitt första möte som blev ett stort och välbesökt missionsmöte därstädes, under eget tak. Allt virke hade burits upp till byggplatsen, enda möjliga transportsättet. Man hjälptes åt på ön både troende och icke troende i denna gemensamma ansträngning att forsla virket från brädgårdens staplar till byggnadstomten. 1895 utfördes en tillbyggnad beståendes av rum i övervåningen samt trappuppgång. Även 1902 utfördes en tillbyggnad av kök, expeditions- och gästrum samt pastorsbostad. Man hade då en fastighet värd 6000:- samt ett uthus värt 1000:-. Elektricitet installerades så tidigt som 1914. 1923 gjordes den slutliga om- och tillbyggnaden då stora salen fick sin fulla längd och rymlighet. Missionshuset stod på ofri grund och man kunde den 28 oktober -47 få äganderätten till tomtmarken genom gåvobrev av Landstinget. I samband med uppförandet av Klockestrands missionskyrka (1961) revs Ebeneser, för att virket skulle kunna användas vid nybygget. Tomten försåldes 1974 till Bostadsstyrelsen för 5000:-"

Byggnadsmaterial -

Verksamhet i byggnaden -

Källor
Jubileumsberättelse Klockestrands Missionsförsamling etthundra år 6/10 1882 - 16/10 1982 av Herbert Svensson m.fl.