Fotografin
1 - Från sydväst
2- Från sydväst
3 - Dals missionshus, interiör 1908
4 - Från sydost
5- Fönster i bottenvåningen
6 - Veranda
7 - Huvudentrén
8 - Kyrksalen
9 - Kyrksalen
10 - Takmålning i kyrksalen
11 - Kyrksalen från läktaren
12 - Estraden
13 - Kyrksalen från estraden
14 - Pelare som bär upp läktaren
15 - Kyrksalens kamin
16 - Bostadsrum
17 - Bostadsrum
18 - Köket vid lilla salen
19 - Foto 20 - Trappa till bostaden
21 - Bostaden kök

Karta

Nyadals Missionskyrka

Läge
Kramfors kommun, Nora socken, Nyadal, 1 km norr om Högakustenbrons norra landfäste.

Byggnadens historia
Dals Kristliga Missionsförening bildades 1891 av nio medlemmar. Föreningen konstituerade sig som en sektion av Högsjö Friförsamling. 1893 lades verksamheten ner, men återupptogs 1898. 1902 lämnade man Högsjö friförsamling och bildade en egen självständigförsamling med namnet Dals Brödraförening och anslöt sig till SMF. Senare ändrades namnet till Dals Missionsförsamling.

Redan tidigare hade frågan om en egen lokal akyualiserats, och en byggnadskommitté hade tillsatts år 1900. Denne tog kontakt med förvaltaren till Nya Dals Ångsåg AB, Åke Belfrage. På hösten besåg man missionshusen i Helledal och Westansjö, byggda av byggmästarna E Olsson och A Blomqvist. Byggmästare Olsson utarbetade också ett ritningsförslag till en missionskyrka i Nyadal. Förslaget redovisades för förvaltare Belfrage, som tog hand om det, och sände det till en arkitekt Lindgren i Stockholm. I maj 1901 förelåg så en ritning på en ny kyrka. Byggnaden var dock så stor att församlingen inte såg det möjligt att uppföra den utan hjälp. Man tog därför kontakt med sågverket, vars ägare, grosshandlare Seth Kempe, skänkte både tomt till kyrkan och det mesta av virket. Bygget kunde nu påbörjas och en stor del av arbetsinsatsen utfördes av församlingsmedlemmarna själva. I oktober 1902 var köket och lilla salen färdiga, och församlingen höll för första gången möte under eget tak. I juli 1905 var hela bygget klart, och kyrkan kunde invigas. Församlingen hade då en skuld på kyrkan på 1400 kronor. Många församlingsmedlemmar och vänner till församlingen bidrog med gåvor till kyrkans inredning. Som ett tack till Belfrage och Kempe för deras insatser sattes deras porträtt upp på ömse sidor om fondväggens kristusbild.

1925 målades kyrkan om in- och utvändigt, och den gamla takbeläggningen av träspån ersattes med tegelpannor. 1941 lades ett nytt tegeltak på kyrkan.

Samhället Nyadal dominerades helt av sågverket, och när detta lades ner efter en ångpanneexplotion 1931, minskade också befolkningen markant och därmed också underlaget för församlingen. Mot slutet av 1950-talet lades verksamheten ner, och 1962 såldes kyrkobyggnaden till en privatperson, som avsåg att riva kyrkan för att ta tillvara virket. Rivningen påbörjades också, genom att en del av golvet på läktaren revs upp. 1973 inköptes dock huset av Ulf och Eva Eriksson, Sollentuna, som har som målsättning att bevara och återställa huset. 1996 förklarades byggnaden somm byggnadsminne.

Byggnadens goda bestånd hotas nu bl.a. av läckande tak, och den är i stort behov av renovering. Svenska föreningen för byggnadsvård har med stöd av länsstyrelsen i Västernorrlands län anordnat byggnadsvårdsläger vid kyrkan både år 2000 och 2001, varvid renoveringen av kyrkan påbörjats. Bl.a. har en del av det läckande tegeltaket ersatts med spåntak.

Vid ett inbrott i kyrkan på 1970-talet skars större delen av kyrksalens fondmålning ner och stals. Målningen kom till rätta 1990 men stals igen våren 2000 innan den hann restaureras.

Byggnadsmaterial
Byggnaden har en stomme av natursten, stomme av plank utvändigt klädd med liggande träpanel och invändigt klädd med hyvlad träpanel. Som ovan framgår var taket ursprungligen klätt med träspån, därefter med tegel, som nu delvis ersatts med takspån.

Verksamhet i byggnaden
Gudstjänster, söndagsskola, juniorförening, ungdomsförening, sångkör och musikförening. Efter 1973 har bostadsdelen uttnyttjats som sommarbostad av ägarna, men i övrigt har ingen verksamhet förekommit i byggnaden.

Källor
- Anteckningar om "Missionshusbyggnaden på Dal", författare okänd. - Jubileumsskrift vid Dals Brödraförsamlings jubileumshögtid 1927, av E W Norén. - Jubileumsskrift vid Dals Missionsförsamlings 40-årshögtid 1942, av E W Norén. - Rapport från Byggnadsvårdslägret i Missionshuset i Nyadal 2000, Länsstyrelsen i Västernorrlands län m.fl. - Byggnadsvårdsläger 2001 i Nyadal, Svenska föreningen för byggnadsvård, Sveriges Hembygdsförbund. - Sommarkyrkan blev Eva och Ulfs livsprojekt. Tidningsartikel i Sändaren nr 17 september 2001 av Kristian Holmgren